- .
          

     English     Ratta 

 TransLite
 
 

Hipoteku banka
K2Kapital
						
						
						
						 -   . , , .

 

 
VB Ratta tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1994. gadā, reģistrācijas numurs 40103136026. Uzņēmumā strādā augsti kvalificēti sertificēti speciālisti. 1994. gadā uzņēmums šodien saņēma un uztur licenci strādāt par starpnieku privatizācijas sertifikātu tirgū. Uzņēmuma darbības virzieni 1. Privatizācijas sertifikātu pirkšana un pārdošana 2. Aizdevumu reģistrācija. 3. Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, apmaiņa, noma. 4. Juridiskie pakalpojumi: īpašuma reģistrācija; uzņēmuma reģistrācija; juridiskas konsultācijas. 5. Biznesa plānu izstrāde un viņu zināšanas. 6. Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumi. 7. Apspriešanās par grāmatvedību un nodokļiem. Mēs garantējam pakalpojumu kvalitāti, precizitāti un konfidencialitāti . VB Ratta was registered in the Register of Enterprises of the Republic of Latvia in 1994, registration number 40103136026. The company employs highly qualified certified specialists. In 1994, the company received and maintains today a license to work as an intermediary in the market of privatization certificates. Activities of the company 1. Purchase and sale of privatization certificates 2. Registration of loans. 3. Purchase, sale, exchange, rent of real estate. 4. Legal services: property registration; company registration; legal advice. 5. Drawing up business plans and their expertise. 6. Accounting services firms. 7. Consultations on accounting and taxes. We guarantee quality, accuracy and confidentiality of services.

VB Ratta. VB Ratta 1994, 40103136026. . 1994 .

1. ,
2. .
3. , , , .
4. :
;
;
c.
5. - .
6. .
7. . , .
Informācija par Klientu fizisko personu datu apstrādi Spēkā no 2018. gada 25. maija 1. Personas datu apstrādes mērķis ir starp VĒRTSPAPĪRU BIROJS Ratta SIA (turpmāk VB Ratta)un fizisko personu (turpmāk Klientu) noslēgtā līguma izpilde. 2. Līgumā norādītā kontaktinformācija tiek izmantota tikai saziņai ar Klientu līgumu sastādišanai, informēšanai par noslēgtajā līguma izpildi, maksājuma uzdevumu, privatizācijas sertifikātu pārveduma uzdevumu sagatavošanai, nosūtīšanai un administrēšanai. 3. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Klientu tiks veikta pēc šādiem kritērijiem: 3.1. Apkalpošana pa tālrunui Elektroniska apkalpošana (e-pasts) 3.1.1. Vārds, uzvārds 3.1.2. Personas kods 3.1.3. Sertifikātu konta VASPrivatizācijas aģentūrā numurs 3.1.4. Bankas konta numurs 3.1.5. adrese 3.1.6. tālruņa numurs 3.1.7. E-pasts 3.1.7. Sertifikātu skaits 3.2. Klientu apkalpošana klātienē 3.2.1. Personu apliecinošs dokuments 4. Klients ir tiesīgs rakstiski norādīt savus identificēšanas kritērijus, lai VB Ratta attālināti identificētu konkrēto Klientu vai viņa pilnvarotās personas, un sniegtu informāciju par Līguma noteikumiem un to izpildi, norēķinu informāciju, kā arī pieņemtu un apstrādātu pieteikumus. 5. VB Ratta sniedz klientam pēc tā pieprasījuma informāciju par neizpildīto vai nokavēto saistību kopējo apjomu un uzrāda pēdējā pusgada vai gada pārskatu. 6. Noslēgto līgumu izpildei, Klientu dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājuma uzdevumu, privatizācijas sertifikātu pārveduma uzdevumu izsūtīšanai, parādu piedziņai. Tāpat VB Ratta ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 7. Klients ir informēts, ka gadījumā, ja tas neveic maksājumus atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem, tā personas dati, iepriekš par to brīdinot, var tikt nodoti parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam (personas datu apstrādātājs) parāda piedziņai vai trešajai personai, kura vēlas nomaksāt klienta neveiktos maksājumus. 8. Līguma izpildei nepieciešamos personas datus VB Ratta uzglabā līguma saistību izpildes laikā. Dati tiks pilnībā dzēsti, iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam termiņam attiecībā uz prasībām, kas izvirzītas grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos, vaiprasījuma tiesību noilgumam. 9. Ar VB Ratta Personas datu apstrādes politiku var iepazīties VB Ratta biroja telpā vai mājas lapā www.ratta.lv. .
Personas datu apstrādes politika.Spēkā no 2018. gada 25. maija

Personas datu apstrādes politika.Spēkā no 2018. gada 25. maija

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. 2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija Personas datu apstrādes pārzinis ir VB Ratta (turpmāk VB Ratta), vienotās reģistrācijas Nr. 40103136026, juridiskā adrese: Purvciema ielā 18 , LV-1035,Rīgā, tālrunis 29251947, e-pasts: info@ratta.lv. VB Ratta kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos :zvanot pa tālruni 29251947, rakstot e-pastu uz info@ratta.lv vai vēršoties VB Ratta juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu. 3. Dokumenta piemērošanas sfēra Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1. Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fizisku personu - klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod VB Ratta jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.); VB Ratta biroju; VB Ratta uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti). VB Ratta rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (VB Ratta interneta piederošās mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus VB Ratta. 4. Personas datu apstrādes nolūki VB Ratta apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai : klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai; klientu apkalpošanai; pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei); pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai; pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; iebildumu izskatīšanai un apstrādei; klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai; norēķinu administrēšanai; kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai. VB Ratta apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei: uzskaitei, plānošanai un statistikai; datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; klientu aptauju veikšanai. VB Ratta apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu VB Ratta. 5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats VB Ratta apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: Likums Par privatizācijas sertifikātiem; Ministru kabineta noteikumi Nr.711 2007.gada 16.oktobra Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību , Ministru kabineta noteikumi Nr. 12 2017. gada 3. janvāra Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi , Kārtība, kādā sniedz informāciju par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū, apstiprināta ar EM licencēšanas komisijas 2013/gada 5.jūlija protokolu Nr.7, VB Ratta Noteikumi par starpniecības sabiedrības darbību sertifikātu tirgū apstiprināti ar VB Ratta lēmumu 18/04-1 2018. g. 16. aprīlī, VB Ratta Privatizācijas sertifikātu izsoles noteikumi ; līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu VB Ratta saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus; saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu; likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no VB Ratta un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas VB Ratta leģitīmās (likumīgās) intereses. VB Ratta likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt pakalpojumus; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā telefoniski, elektroniski, klātienē; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā); saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē; analizēt VB Ratta mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; veikt darbības Klientu noturēšanai; segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savas pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi; informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī; Informēt Klientus par jaunumiem nozarē; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus; pakalpojumu efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību. 6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus VB Ratta sniedz cita juridiskā persona. Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis. Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku. 7. Personas datu apstrāde VB Ratta apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un VB Ratta saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. VB Ratta attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām VB Ratta darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus). Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp VB Ratta un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai VB Ratta var pilnvarot VB Ratta sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, VB Ratta sadarbības partneri apstrādā VB Ratta rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie VB Ratta sadarbības partneri ir uzskatāmi par VB Ratta datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un VB Ratta ir tiesības nodot VB Ratta sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. VB Ratta sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar VB Ratta prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei VB Ratta uzdevumā. 8. Personas datu aizsardzība VB Ratta aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un VB Ratta saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 9. Personas datu saņēmēju kategorijas VB Ratta neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu); rēķinu piegāde Klientam; pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī; saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos VB Ratta likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs VB Ratta likumīgās intereses. 10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem VB Ratta nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai. 11. Personas datu glabāšanas ilgums VB Ratta glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā VB Ratta vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. 12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt VB Ratta piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt VB Ratta veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz VB Ratta likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no VB Ratta pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: rakstveida formā klātienē VB Ratta Klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; attālināti elektroniskā pasta veidā, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā VB Ratta vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā). Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, VB Ratta pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. VB Ratta atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu. VB Ratta nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot rakstot uz e-pastu info@ratta.lv vai klātienē . Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr.1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - rakstot uz e-pastu info@ratta.lv vai klātienē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 14. Saziņa ar Klientu VB Ratta veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, Apkalpošana pa tālrunui, Elektroniska apkalpošana (e-pasts): Vārds, uzvārds Personas kods Sertifikātu konta VASPrivatizācijas aģentūrā numurs Bankas konta numurs adrese tālruņa numurs E-pasts Klātienē: personu apliecinošs dokuments; Pasta sūtījumi. 15. Komerciāli paziņojumi Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par VB Ratta un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) VB Ratta veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem: nosūtot e-pastu uz adresi info@ratta.lv; zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 29251947; klātienē. VB Ratta pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka VB Ratta var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu. 16. Sīkdatņu izmantošana Sīkdatnes ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com. Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai: atpazītu jaunus vai agrākos Klientus; atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus; atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē; anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis; nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti; apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus; analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām. Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē. VB Ratta mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko VB Ratta nenes atbildību. 17. Citi noteikumi VB Ratta ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju VB Ratta portālā WWW.ratta.lv. VB Ratta saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas VB Ratta mājaslapā www.ratta.lv. Pielikums Nr.1 SIA VB Ratta Personas datu apstrādes politika Personas datu kategorijas Nr. Datu kategorija Piemēri 1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, pases Nr./ID numurs 2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese 3. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) invaliditātes pazīme 4. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs 5. Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs 6. Saziņas dati kad Klients apmeklē vai sazinās ar VB Ratta telefoniski 7. Piegādātāja dati piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs 8. Klienta profilēšanas dati (1) piederība kategorijai, segments, (profilēšanai tiek ņemta vērā klienta datu analīzes atļauja) 9. Pakalpojuma dati pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš 10. Gala iekārtu dati gala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, MAC adrese, skaitītāja numurs 11. Pakalpojuma līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums 12. Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma ierīkošanas informācija 13. CRM aktivitātes dati (2) aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks 14. Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls,piegādes statuss 15. Ar pakalpojumiem saistītie dati līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas 16. Pakalpojuma pirkuma dati pirkuma informācija klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma 17. Dalītā maksājuma dati dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks 18. Finanšu dati konti, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības, 19. Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss 20. Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija 21. Pakalpojuma lietošanas dati balss pakalpojuma saglabājamie (3) dati, interneta piekļuves pakalpojuma saglabājamie dati, Interaktīvās TV lietošanas dati, Shortcut lietošanas dati, WiFi lietošanas dati, tet elektrības lietošanas dati 22. Bojājumu dati bojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts 23. Iebildumu dati iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts 24. Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes 25. VB Ratta interneta lapās veiktās darbības IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks 26. Sarunu ierakstu dati VB Ratta klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks 27. Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm,tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem,atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem. 28. Piekrišanu informācija (4) klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots * Piemēri neietver izsmeļošu attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu. (1) Profilēšana - izpaužas kā jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisko personu vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisko personu. (2) CRM (Customer Relationship Management) - klientu attiecību vadības sistēma. (3) Saglabājamie dati balss telefonijas (jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, (4) Piekrišana - klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši VB Ratta sniegtajai informācijai.
 
Google

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

VB Ratta   Riga, Purvciema 18-40      t.(371)67546062,    e-mail : vbirojs@ratta.lv

Copyright 2003 VB Ratta

Top.LV Top.Good.lv - Good Rating system